Условия за използване на уебсайт www. cvetnaborsa.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Про Плантс ЕООД, наричана по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://cvetnaborsa.com/, наричани по-долу за краткост „Потребител“, от друга.

ПРО ПЛАНТС ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с:

ЕИК: 175385059,

Aдрес: гр. София, ул. Хенрик Ибсен №24,

Email: orders@cvetnaborsa.com

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Про Плантс ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Про Плантс ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – cvetnaborsa.com и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на закона и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

  1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки.

Поръчка

2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

2.2. При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Получаването на автоматичен отговор при постъпване на заявката на страницата на Про Плантс ЕООД не е потвърждение за изпълнение на поръчката, а само и единствено потвърждение за нейното получаване от Търговеца.

3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

– е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

– е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;

– са установени злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца

Цени

4. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

4.1. Обявените в сайта цени на стоките са с включен ДДС.

5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени не засягат вече потвърдени за изпълнение или изпратени поръчки.

6. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Плащане

7. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

8. Потребителят заплаща цената на поръчаните стоки чрез наложен платеж, дължим при доставката на стоката.

9. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Отказ от договора и замяна

10. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

11. За да упражни правото си по т.12, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено в писмен вид Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

12. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с фактурата и касовата бележка, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от него лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

13. При връщането й стоката трябва да не е използвана, да е в оригиналната си опаковка, да не са нарушени целостта и/или търговският й вид.

14. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно. Сумата, която се възстановява на потребителя, не включва стойността на доставката.

15. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта в срок, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

16. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Гаранции и рекламации

17. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба.

18. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

19. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за намаляване на цената.

20. Рекламацията се подава писмено на посочения имейл.

21. При предявяване на рекламация потребителят посочва стоката – предмет на рекламацията, констатираното несъответствие, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията (замяна или възстановяване на заплатената за стоката сума), съответно размера на претендираната сума и адрес, телефон и email за контакт.

22. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

– фактура, касова бележка;

– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

23. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова.

24. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Интелектуална собственост

25. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

26. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира за обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

27. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

28. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

29. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

30. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.

31. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

32. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

33. Писмената форма на договора се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

34. Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

35. Търговецът се задължава да публикува актуална информация за всяко изменение в настоящите Общи условия на тази уеб страница.

Приложимо право

36. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ДОСТАВКА

Условия за доставка на стоки

Доставката се извършва стандартно с куриерска фирма ЕКОНТ

Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон. За коректно изпълнение на заявката са необходими: две имена, актуален телефонен номер, населено място, офис на куриерска служба ЕКОНТ, в който ще Ви бъде удобно да получите стоката или адрес за доставка до вашия дом.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис и заплащане на дължимата сума по заявката под формата на наложен платеж.

Повреда при доставката

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При нарушения във външния вид или целостта на продукта, възникнали при транспортирането, можете да заявите това на куриера и да откажете получаването на пратката като заведете рекламация в съответния офис на куриерската служба или на телефон 0 7001 7300.

Цена за доставка

Доставката се извършва до офис на куриера или до адрес на Потребителя.

Цената за доставка се заплаща от Потребителя, съгласно действащите разценки на куриерската компания. Същата се формира на база общото тегло на заявените продукти, мястото на получаване на пратката (офис на куриера или адрес на Потребителя) и сумата на наложения платеж. Допълнителна информация можете да намерите на сайта на куриерска фирма ЕКОНТ https://www.econt.com/services/courier-services

Срокове за доставка

Подготвянето и изпращането на стоката, обичайно, се извършва в срок до 3 работни дни след получаване на заявката на сайта на Търговца, освен в случаите, когато някой от артикулите е временно или постоянно изчерпан. В този случай наш представител ще се свърже с Потребителя, за да го уведоми за липсата на наличност на дадения продукт и да уточни дали да предприеме изпълнение на заявката с наличните продукти или да отложи изпълнението й за по-късен момент, когато липсващият артикул се очаква да бъде наличен.

Доставката до адрес на Потребителя в малките населени места, в които няма офис на ЕКОНТ, се извършва по график – в сроковете указани от куриерската фирма за посочения от Получателя адрес.

При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка.

Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.